Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 06/06/2018 - 11:26
Thực hiện công văn số 1975/SGDĐT-TCCB ngày 24/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018;
Năm 2018, Thành phố lựa chọn chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018. Nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nhà trường, đề nghị các khoa, phòng, trung tâm thực hiện một số nội dung sau
1. Từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chủ đề của năm của Thành phố. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/2/2017, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND thành phố  về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công cụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt qui tắc ứng xử nơi công cộng với phương châm: “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.
2. Các khoa, phòng, trung tâm cần khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề được xã hội quan tâm.
3. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ qui trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”; đôn đốc, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiều, phiền hà, vi phạm quy tắc ứng xử trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc…
4. Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức hàng năm, gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Có hình thức khiển trách, phê bình, kiểm điểm đối với các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
5. Thực hiện tốt nội qui, qui chế cơ quan, đặc biệt là giờ giấc làm việc.
Đề nghị toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện tốt những nội dung trên.
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
Nguyễn Thị Yến Phương

Mới cập nhật

Xem file đính kèm.
Thực hiện Công văn số 1862/SGD ĐT-VP  ngày 18/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai, thực hiện cuộc...
Thực hiện công văn số 1975/SGDĐT-TCCB ngày 24/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI  
          Trong 02 ngày 19 và 20 tháng 4, lãnh đạo, cán bộ quản lý cùng toàn thể giáo viên, nhân viên các đơn vị khoa,...
          Ngày 06 tháng 4 năm 2018 đoàn công tác Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã có buổi làm việc với Trường...
     Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2018, ngày 05/4 Trường Bồi...
Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cốt cán những vấn đề tổng quát của chương trình lớp 1 mới đồng thời xác định  các giải pháp...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC Số: 13/BDCB-GDTrH V/v: Mở lớp “BD giáo viên GDCD THPT...