Back to top
E.g., 22/10/2020
E.g., 22/10/2020
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tiêu đề Người đăng ngày đăng Dowload
CHỈ TIÊU VÀ DANH SÁCH MẪU HỌC VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ NĂM 2017 admin 10/05/2017 Tải về (25.13 KB), Tải về (32.63 KB)
MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC HIỆN NAY giaovu 13/10/2016 Tải về (357.81 KB)
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC giaovu 13/10/2016 Tải về (182.5 KB)
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC giaovu 13/10/2016 Tải về (99 KB)
THÔNG TƯ Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục giaovu 13/10/2016 Tải về (126 KB)
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 54/2012/TT-BGDĐT NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH VỀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC giaovu 13/10/2016 Tải về (113 KB)
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giaovu 13/10/2016 Tải về (28.81 KB)
NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC giaovu 13/10/2016 Tải về (122 KB)
NGHỊ ĐỊNH Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra giaovu 13/10/2016 Tải về (23.27 KB)
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 giaovu 13/10/2016 Tải về (82 KB)