Back to top

Bạn đang ở đây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên...
  Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2016-2017; căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016 của...
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 01/4/2015 của UBND thành phố Hà Nội, Công văn số 4249/UBND-NC ngày 23/6/2015 của UBND...
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban...