Back to top

Bạn đang ở đây

đang cập nhật ...
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM   Cô giáo Trần Vĩnh Yến Lan
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  
Tổng kết thi nhân viên thư viện giỏi TCCN cấp Thành phố năm học 2013 - 2014   Lễ Tổng kết hội thi nhân viên thư viện giỏi...
Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong công tác thư viện trường học  
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính  
HIỆU TRƯỞNG ​​
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC                                             CƠ CẤU TỔ CHỨC   I- CHI BỘ ĐẢNG    Số tt
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN HẠN TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI  

Trang