Back to top

Bạn đang ở đây

Từ ngày 23/9/2016 đến ngày 24/9/2016 Khoa GDTX Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng cho các đồng chí...
Khoa GDTX Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội mở chuyên đề Bồi dưỡng cho các đồng chí CBQL các TT Học tập cộng đồng và...
       Căn cứ vào Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng,...
Căn cứ vào Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm...
    Nhằm cung cấp cho giáo viên Tin học về mục tiêu của bộ môn Tin học ở trường tiểu học, quan điểm xây dựng Chương trình...
         Căn cứ vào Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố  Hà Nội về việc xác định chức...
Căn cứ vào Quyết định số 3671/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng, nhiệm...
Để nâng cao năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng lực trong giảng dạy cho giáo viên tiểu...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học K14 tại Mỹ Đức vào ngày 4/7/...

Trang