Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 03/10/2016 - 15:29
GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI
 
Địa chỉ: phòng A106 – khu nhà A – Trường BD CBGD Hà Nội.
Điện thoại: 043.8455120 số lẻ 100   Fax: 043.7340416
 
* Chức năng:
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn phòng, tổ chức cán bộ, quản trị, cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đảm bảo cho dạy và học.
* Nhiệm vụ :
- Phối hợp với các Khoa, Phòng, Trung tâm để tổng hợp và xây dựng kế hoạch chung, kế hoạch công tác nội vụ của nhà trường;   
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của nhà trường; ban hành các quy chế, quy định phù hợp với các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của nhà trường;
- Lập kế hoạch tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng năm trình Hiệu trưởng quyết định;
- Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chủ trì hoạt động đánh giá cán bộ, công chức hàng năm của nhà trường; thực hiện các chế độ, chính sách; chế độ thi đua khen thưởng cho cán bộ, viên chức của nhà trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước; cập nhật hàng năm vào sổ theo dõi thi đua (lưu giữ các loại danh hiệu thi đua); tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe của giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học trong nhà trường;
- Thực hiện công tác hành chính, quản trị cho các hoạt động, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của trường;
- Quản lí hồ sơ cán bộ, viên chức và hồ sơ về  cơ sở vật chất, thiết bị của trường; đảm bảo trật tự, an toàn cho nhà trường trong mọi tình huống;
- Tổng hợp thông tin hai chiều (trong và ngoài nhà trường); dự thảo, xây dựng các báo cáo tổng hợp của trường;
- Báo cáo định kì bằng văn bản theo quy định của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách.
- Đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ cho các hoạt động và cơ sở vật chất của cán bộ, viên chức và học viên của trường;
- Thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu phân công.
c) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những nhiệm vụ được phân công ;
- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách;
- Tổng hợp số liệu, tham mưu các báo cáo định kỳ và báo cáo Sở GD&ĐT các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Thực hiện quản lý các loại hồ sơ cá nhân của cán bộ (CB), giảng viên (GV), nhân viên (NV); hệ thống sổ sách tài sản, văn thư,... của Phòng.
 

Mới cập nhật

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 - Nhà trường phân công lịch trực như sau:  ...
Ngày 10/6/2019 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai quyết toán ngân sách Nhà Nước năm 2018. Nội dung văn...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI         THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI...
  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...
Ngày 24/4/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 - Nhà...
Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 -Nhà trường phân công lịch trực như sau...
          Căn cứ quyết định số 3671/ QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định chức năng...
Thực hiện kế hoạch số 528/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 18/02/2019 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức lớp như sau: 1. Chương trình và chứng chỉ bồi dưỡng...