Back to top

Bạn đang ở đây

Ngày đăng: 06/07/2016 - 20:28
CHUẨN ĐẦU RA
 CỦA LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC
VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
CỦA TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI
 
1. Vài nét khái quát về công tác bồi dưỡng CBQL giáo dục của nhà trường
Việc bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông, trường mầm non theo các chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội tiến hành từ hàng chục năm qua. Năm 1998 nhà trường đã tiến hành bồi dưỡng cho cán bộ quản lý bậc học mầm non, cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông và cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý (theo chương trình 450 tiết được ban hành theo quyết định 3481/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/1997 của Bộ giáo dục và Đào tạo).
Ngày 20/1/2012, Bộ giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 382/QĐ-BDGĐT ban hành chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. Ngày 14 tháng 10 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4709/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý giáo dục bậc học mầm non, cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở.
2. Nội dung chuẩn đầu ra chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông
Học viên các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, sau khi hoàn thành khóa học bồi dưỡng cho cán bộ quản lý trường phổ thông/mầm non tại Trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội sẽ đạt được:
Về kiến thức:
Hiểu được các quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo.
Vận dụng được các lý luận về lãnh đạo, quản lý giáo dục, lãnh đạo và quản lý trong bối cảnh thay đổi vào trường phổ thông/mầm non.
Phân định rõ quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, quản trị nhà trường trong quá trình điều hành các hoạt động của các cơ sở giáo dục.
Nắm được kiếm thức cơ bản về văn bản, quản lý văn bản, về soạn thảo văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Hiểu được mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể và nhiệm vụ, trách nhiệm của đối tượng thanh tra giáo dục, kiểm tra nội bộ
Trình bày được quan niệm chất lượng giáo dục, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường phổ thông/mầm non, các quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng, nhiệm vụ của hiệu trưởng, của trường phổ thông/mầm non trong kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông/mầm non
Về kỹ năng:
Xác định mục tiêu phát triển nhà trường có tính khả thi, xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường và các kế hoạch hoạt động để đạt mục tiêu.
Quản lý hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trường phổ thông đúng quy định và theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
Quản lý được hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và viết sáng kiến kinh nghiệm của nhà trường: Từ khâu xác định đề tài của cán bộ quản lý và giảng viên trong nhà trường đến khâu xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng trong cơ sở giáo dục của mình.
Quản lý đội ngũ hướng tới mục tiêu phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường.
Quản lý tài chính, tài sản khoa học, hiệu quả định hướng tập trung nguồn lực để phát triển đội ngũ và đảm bảo phát huy năng lực của học sinh.
Xây dựng,  phát triển được quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan.
Thực hiện các bước với các biện pháp cụ thể để xây dựng văn hoá trường phổ thông
Ứng dụng được công nghệ thông tin và truyền thông  để hỗ trợ các hoạt động dạy học và quản lý nhà trường.
Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp đạt hiệu quả.
Có kĩ năng ra các quyết định quản lý trong các tình huống quản lý nhà trường.
Biết tổ chức các nhóm làm việc; tham gia làm việc nhóm và quản lý nhóm hiệu quả.
Về thái độ:
Tích cực, chủ động, hợp tác trong việc thực thi các nhiệm vụ  của nhà trường.
3. Quy trình học tập tại lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý
3.1. Xây dựng danh sách học viên: khoảng tháng 8 hàng năm, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội lập danh sách cán bộ quản lý và nguồn quy hoạch cần bồi dưỡng (trên có sở đề xuất của các phòng giáo dục và các trường THPT). Danh sách được Sở giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cho phép tập trung học viên.
3.2. Tập trung học viên: cuối tháng 3 hàng năm nhà trường sẽ tập trung học viên và biên chế thành lớp học. Học viên được học về nội quy, quy chế lớp học và nhận chương trình, kế hoạch học tập.
3.3. Lễ Khai giảng: Nhà trường tổ chức lễ khai giảng có sự tham gia của các phòng chức năng của Sở giáo dục, trong chương trình khai giảng có một chuyên gia/lãnh đạo Sở giáo dục trình bày về một vấn đề đang được quan tâm trong ngành.
3.4. Trong quá trình học tập: Học viên được cấp tài liệu, được học tập trong phòng học đủ điều kiện, trang thiết bị. Mỗi học viên được ngân sách cấp 50.000 đồng cho một ngày học tập. Học viên được lên Thư viện của trường tham khảo các tài liệu, sáng kiến kinh nghiệm được Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội chấm và đánh giá xếp loại.
3.5. Thảo luận: Sau mỗi Modul, nhóm giảng viên giảng dạy các chuyên đề của Modul sẽ xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức cho học viên một buổi thảo luận. Trong buổi thảo luận, nhóm giảng viên giảng dạy có vai trò điều hành, học viên sẽ trình bày mọi vấn đề có liên quan tới các nội dung trong chuyên đề đã được học, cũng như những vấn đề thực tế ở cơ sở của mình. Các buổi thảo luận thường kết thúc thành công và để lại nhiều ấn tượng với học viên bởi nó được tổ chức chuyên nghiệp và mọi vấn đề đưa ra đều có giải đáp.
3.6. Bài kiểm tra: Kết thúc mỗi Modul, học viên phải làm một bài kiểm tra với thời lượng tối thiểu 60 phút. Nội dung kiểm tra không mang nặng tính hàn lâm kinh viện mà thường là cơ hội để học viên trình bày quan điểm và năng lực của mình trong các vấn đề có liên quan tới nội dung của MODUL.
3.7. Đi thực tế: Trong khóa học, học viên được đi thực tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số cơ sở giáo dục ở các tỉnh bạn có nhiều thành công trong việc triển khai các hoạt động giáo dục.
3.8. Viết tiểu luận: Cuối khóa học, học viên sẽ viết tiểu luận. Nhà trường căn cứ vào nội dung của tiểu luận phân công giảng viên chấm (02 giảng viên chấm độc lập 01 tiểu luận).
3.9. Kết thúc khoa học: Học viên được đánh giá xếp loại theo đúng quy định của thông tư 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo, và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.
4. Phương pháp giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý
- Phát huy tính tích cực tự giác, kinh nghiệm quản lý của học viên, biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng.
- Học tập thông qua giải quyết vấn đề: Giúp học viên tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề;
- Phương pháp nhóm đồng nghiệp;
- Đổi mới kiểm tra đánh giá: Là cơ hội để học viên vận dụng tri thức vào thực tiễn quản lý tại cơ sở.
5. Đánh giá kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý: Căn cứ vào 4 tiêu chí sau
- Tham gia đầy đủ các buổi đi thực tế của lớp
- Thời lượng tham gia khóa bồi dưỡng của học viên (Thời gian tham gia học tập một chuyên đề ≥ 80% thời lượng của chuyên đề)
- Đánh giá về việc tham gia các hoạt động của tập thể lớp
- Đánh giá kết quả học tập (mục 3.9)
6. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên, nhân viên
Hệ thống nhà trường bao gồm 6 khoa, ba phòng, một trung tâm:
  • Khoa giáo dục mầm non
  • Khoa giáo dục tiểu học
  • Khoa giáo dục trung học
  • Khoa giáo dục thường xuyên
  • Khoa giáo dục chuyên nghiệp
  • Khoa lý luận quản lý và giáo dục đại cương
  • Phòng giáo vụ
  • Phòng kế toán
  • Phòng tổ chức hành chính
  • Trung tâm thông tin tư liệu
Chức danh
Tổng
Số
Trình độ chuyên môn
Tiến
Thạc sĩ
Đại
học
TCCN
Ghi chú
Giám hiệu
03
0
03
     
ThS, TS là 74,3%
GV Cơ hữu
32
01
23
08
   
Nhân viên
11
0
01
10
01
02
 
CBCNV HĐ
08
0
0
       
Tổng cộng:
54
01
27
18
01
02
 
 
Toàn bộ cơ cấu tổ chức và đội ngũ của nhà trường được thiết kế theo hướng chuyên nghiệp hóa, chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề và triển khai giảng dạy các lớp bồi dưỡng theo chương trình theo các mục tiêu đã đề ra. Chính vì vậy chất lượng hoạt động của bộ máy và chất lượng của đội ngũ đáp ứng tốt nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên toàn ngành.
7. Về học viên tại các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý và sự hỗ trợ cho học viên trong quá trình học tập
Học viên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và cán bộ nguồn của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục. Học viên trong quá trình tham gia học tập tại các lớp bồi dưỡng CBQL vẫn tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ tại cơ sở của mình (Vừa học vừa làm).
8. Về hệ thống cơ sở vật chất
Nhà trường vừa được xây dựng mới tại địa điểm phố Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, có đầy đủ các phòng học, hội trường, hệ thống máy tính, máy chiếu, internet, thư viện hiện đại đủ đáp ứng mọi nhu cầu học tập của học viên các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
Trường gồm 02 tòa nhà 06 tầng và 10 tầng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại: có 01 tầng hầm để xe, hơn 20 phòng học, 04 phòng hội thảo, 01 Thư viện 350m2, 01 Hội trường lớn với 350 chỗ, 04 phòng máy tính, 03 phòng thí nghiệm, 01 phòng Lab Tiếng Anh, 01 phòng Âm nhạc và 01 nhà ăn 200 chỗ.
Trong năm 2015 có 100% học viên lớp CBQL trường mầm non và tiểu học đánh giá hệ thổng cơ sở vật chất của nhà trường rất tốt, lớp bồi dưỡng CBQL trường THCS có trên 89% học viên đánh giá hệ thống CSVC của nhà trường rất tốt.
9. Mức độ hài lòng: Đánh giá của học viên các lớp CBQL về khả năng triển  khai ứng dụng 19 chuyên đề được học trong chương trình bồi dưỡng CBQL tại cơ sở của mình sau khi học nư sau:
a) Lớp CBQL tiểu học năm 2015
Tên chuyên đề
Đánh giá khả năng ứng dụng
sau khi học
Rất thiết thực
Thiết thực
Tương
đối
thiết thực
Không thiết thực
Chuyên đề 1. Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo
23
14
2
1
Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục
24
12
2
2
Chuyên đề 3. Quản lý sự thay đổi
26
9
3
2
Chuyên đề 4. Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo
24
12
3
1
Chuyên đề 5. Quản lý và thực thi hệ thống văn bản  quản lý
24
13
0
3
Chuyên đề 6. Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục
27
11
2
0
Chuyên đề 7. Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục
25
11
2
2
Chuyên đề 8. Lập kế hoạch phát triển nhà trường
27
12
1
0
Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
30
8
2
0
Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm
33
6
1
0
Chuyên đề 11. Quản lý  nhân sự
32
6
1
2
Chuyên đề 12. Quản lý tài chính, tài sản
29
7
3
1
Chuyên đề 13. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong nhà trường
29
8
0
3
Chuyên đề 14. Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường
24
12
1
3
Chuyên đề 15. Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông
33
4
1
2
Chuyên đề 16. Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp
33
5
1
1
Chuyên đề 17. Kỹ năng ra quyết định
28
7
0
3
Chuyên đề 18. Kỹ năng làm việc nhóm
24
11
2
3
Chuyên đề 19. Phong cách lãnh đạo
33
3
1
3
 
Đánh giá của học viên về lớp học theo các mục tiêu chung:
                + Tốt: 38                                
                + Khá: 2
b) Lớp bồi dưỡng CBQL mầm non 2015
Tên chuyên đề
Đánh giá khả năng ứng dụng
sau khi học
Rất thiết thực
Thiết thực
Tương
đối
thiết thực
Không thiết thực
Chuyên đề 1. Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo
45
5
0
0
Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục
45
5
0
0
Chuyên đề 3. Quản lý sự thay đổi
45
5
0
0
Chuyên đề 4. Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo
40
10
0
0
Chuyên đề 5. Quản lý và thực thi hệ thống văn bản  quản lý
45
5
0
0
Chuyên đề 6. Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục
47
3
0
0
Chuyên đề 7. Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục
47
3
0
0
Chuyên đề 8. Lập kế hoạch phát triển nhà trường
47
3
0
0
Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
47
3
0
0
Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm
47
3
0
0
Chuyên đề 11. Quản lý  nhân sự
48
2
0
0
Chuyên đề 12. Quản lý tài chính, tài sản
45
3
2
0
Chuyên đề 13. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong nhà trường
45
2
3
0
Chuyên đề 14. Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường
42
5
3
0
Chuyên đề 15. Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông
45
5
0
0
Chuyên đề 16. Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp
45
5
0
0
Chuyên đề 17. Kỹ năng ra quyết định
47
3
0
0
Chuyên đề 18. Kỹ năng làm việc nhóm
43
5
2
0
Chuyên đề 19. Phong cách lãnh đạo
43
5
2
0
Đánh giá của học viên về lớp học theo các mục tiêu chung:
+ Tốt: 48                                
+ Khá: 2
c) Lớp bồi dưỡng CBQL THCS 2015
Tên chuyên đề
Đánh giá khả năng ứng dụng
sau khi học
Rất thiết thực
Thiết thực
Tương
đối
thiết thực
Không thiết thực
Chuyên đề 1. Đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo
20
11
5
1
Chuyên đề 2. Tổng quan về khoa học quản lý và quản lý giáo dục
19
13
3
2
Chuyên đề 3. Quản lý sự thay đổi
21
10
4
2
Chuyên đề 4. Quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo
20
12
2
3
Chuyên đề 5. Quản lý và thực thi hệ thống văn bản  quản lý
19
13
3
2
Chuyên đề 6. Thanh tra, kiểm tra trong giáo dục
25
10
2
0
Chuyên đề 7. Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục
25
9
2
1
Chuyên đề 8. Lập kế hoạch phát triển nhà trường
26
10
1
0
Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
25
10
2
0
Chuyên đề 10. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm
24
8
4
1
Chuyên đề 11. Quản lý  nhân sự
27
7
2
0
Chuyên đề 12. Quản lý tài chính, tài sản
29
6
2
0
Chuyên đề 13. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong nhà trường
27
8
1
1
Chuyên đề 14. Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường
26
10
1
0
Chuyên đề 15. Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông
25
7
3
2
Chuyên đề 16. Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp
24
10
3
0
Chuyên đề 17. Kỹ năng ra quyết định
26
7
3
2
Chuyên đề 18. Kỹ năng làm việc nhóm
24
8
3
2
Chuyên đề 19. Phong cách lãnh đạo
26
6
3
2
Đánh giá của học viên về lớp học theo các mục tiêu chung:
+ Tốt: 34                                
+ Khá: 3
 
          Với kinh nghiệm giảng dạy các lớp bồi dưỡng CBQL của đội ngũ giảng viên, với hệ thống CSVC hiện đại, với quy trình quản lí lớp học khoa học, chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí theo chương trình được được ban hành bởi Quyết định số 382/QĐ-BDGĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo luôn ổn định và ngày càng nâng cao.
 
file đính kèm:

Mới cập nhật

Ngày 15/10/2020 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 6 tháng...
     Sáng 30/9 tại phòng Hội thảo B202, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt, trao Quyết định nghỉ...
       Trong không khí tưng bừng hân hoan, náo nức cùng tiếng trống hội của đêm hội Trăng rằm, tối 28/9 vừa qua, Trường...
LỊCH TRỰC V/v nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9 ----------------------   Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ...
Trong không khí tưng bừng phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 45...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020.  Nội dung chi tiết văn bản xin...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội đã công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020 (Kinh phí nhiệm vụ không thường...
  Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục mở lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Trung học...
Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội phối hợp với các cơ sở giáo dục mở lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Mầm non,...
LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020       Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý -...